February 3, 2023

No, video does not show Cruz revealing Hunter Biden docs